Mednarodni dan kiparstva 2024 - razpis za sodelovanje

Mednarodni dan kiparstva 2024 – sodelovanje članov ZDSLU

Z veseljem vas obveščamo, da se je Sekcija kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru ZDSLU, pridružila mednarodni zvezi, ki bo letos 27. aprila praznovala svetovni dan kiparstva. V okviru tega dogodka nameravamo organizaciji in javnosti poslati spomenico ter pripraviti program, v katerem bi lahko sodelovali vsi naši člani.

Vabimo vas, da se nam pridružite v praznovanju tega pomembnega dneva. Do 6. februarja zbiramo predloge članov sekcije za dogodke, ki bi jih lahko izvedli na ta dan. Lahko gre za odprti atelje ali kakšen drug dogodek v javnem prostoru. Prosimo, da vaše predloge z imenom avtorice/avtorja in opisom predloga pošljete na elektronski naslov petra.kosi@zdslu.si.

Mednaroden dan kiparstva poteka vsako leto zadnjo soboto v aprilu. Pod okriljem Mednarodnega kiparskega centra od leta 2015 več kot dvajset držav po svetu obhaja mednarodni dan kiparstva. ZDSLU-jeva sekcija kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru, se je letos prijavila za sodelovanje s tem centrom in za obveščanje javnosti o tem svetovnem dnevu kiparstva kot stanja kiparstva pri nas.

https://sculpture.org/page/isda

27. april je letos v koledarju svetovnih dni označen kot mednarodni dan kiparstva. Prav je, da temu ustvarjalnemu poklicu posvetimo posebno pozornost tudi v Sloveniji. Zato smo se odločili, da se priključimo prazniku kiparjev in ustvarjalcev, ki jim je skulptura in urejanje bivalnih površin pomembno.

Z veseljem pričakujemo vaše predloge in se veselimo skupnega praznovanja svetovnega dneva kiparstva.


Sklep o izidu javnega natečaja za izbor umetniških del v investicijskem projektu »Rekonstrukcija/prizidava objekta Ljubljanska cesta 4 v Radovljici«

Komisija je izmed šestih prijav izbrala tri dela, ki so prejela nagrade:

  • 1. nagrada Tkanje generacij in kulture, avtorja Anžeta Zadela v zvrsti stenske in talne poslikave
  • 2. nagrada Znotraj- zunaj, avtorja Cveta Kuneševića v zvrsti samostoječega polihromiranega urbanega pohištva
  • 3. nagrada Vetrnica III, avtorice Andreje Eržen v tehniki kinetičnega objekta

 

Predlagatelj projekta »Tkanje generacij in kulture« je prijavil izviren projekt v obliki murala oziroma stenske poslikave objekta v okviru stanovanjskega kompleksa, ki je predmet razpisa in ustreza tudi vsem razpisnim kriterijem. Projekt bo dobrodošel za stanovalce in obiskovalce, saj bo vizualno vidno obogatil njihovo bivanje. Iz predloženega opisa in vizualizacij je razvidno, da je avtor zelo upošteval lokalni kontekst Radovljice, saj se poslikava osredotoča na dediščino, ki jo je Radovljici zapustil eden najznamenitejših in samosvojih slovenskih arhitektov, Ivan Vurnik. Predlagana prostorska intervencija dobro dopolnjuje prostorsko ureditev kompleksa in je hkrati vizualno dostopna tudi javnosti, saj jo je mogoče videti tudi izven tega kompleksa. Projekt je zastavljen trajnostno, ekonomično, varno. Prijavljeno umetniško delo odlično dopolnjuje in celovito zaokroža prostorsko ureditev tega kompleksa. Po prejemu natečajnih del je bila preverjena izvedljivost dela pri izvajalcu fasade. Z njegove strani so bile za izvedbo murala posredovane usmeritve, ki jih bo avtor umetniškega dela dolžan upoštevati. Izvajalec fasade je potrdil izvedljivost umetniškega dela.


Javni anonimni natečaj za izbiro umetniške intervencije v odprtem prostoru za projekt stanovanjska soseska Novi center – Povšetova

Javni anonimni natečaj za izbiro umetniške intervencije v odprtem prostoru za projekt stanovanjska soseska Novi center – Povšetova: Natečaj razpisuje Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana z namenom izbire umetniške intervencije v odprtem prostoru za projekt stanovanjske soseske “Mestni kare – Povšetova”. Namen je implementacija kulturnih vsebin kot nadgradnja zunanje ureditve nove soseske, s ciljem izbora in izvedbe umetniške intervencije, ki bo obogatila prostor in prispevala k večji kvaliteti bivanjskega okolja.

 

Natečajno območje “Mestni kare – Povšetova” se nahaja v Ljubljani na Poljanah med Povšetovo, Potočnikovo in Glonarjevo ulico ter Poljansko cesto. Območje je bogato z zgodovino, saj je bilo med prvo svetovno vojno ustanovljeno občinsko podjetje Mestna priprega. Skozi 20. stoletje so območje zaznamovali “komunalni” programi, vključno s čiščenjem mesta in vzdrževanjem. Do leta 2019 je bilo območje sedež javnega podjetja Snaga. Danes so na območju zapuščeni industrijski objekti, v teku pa so aktivnosti za njegovo prenovo.

 

Vsebinski pogoji za sodelovanje na natečaju vključujejo razvoj umetniške intervencije, ki mora biti skladna z novo ureditvijo prostora in ne sme negativno vplivati na bivanjske pogoje znotraj stanovanjske soseske. Predlagane intervencije morajo upoštevati tehnične omejitve, kot so omejitve pritrditve in temeljenja nad kletnimi etažami, in ne smejo ovirati delovanja intervencijskih poti. Izbrana materialnost in tehnologija morata odražati zavezanost k prehodu v ogljično nevtralnost, dopuščena je tudi ponovna uporaba materialov. Predlogi morajo prispevati k orientacijski prijaznosti prostora in lahko vključujejo dodatne funkcije, koristne za uporabnike​. Pogoji za prijavo na natečaj za umetniške intervencije v odprtem prostoru vključujejo umestitev intervencij znotraj določenega območja ob upoštevanju in ohranjanju velikosti ter funkcionalnosti zelenih površin. Intervencije lahko preoblikujejo ali nadgradijo prostor, ne smejo pa zmanjševati njegove vrednosti ali negativno vplivati na urbanistično-arhitekturno zasnovo. Pri tem je treba upoštevati specifični kontekst prostora in okolice. Predvidene so različne mikrolokacije, kot so vstopni trg, vhodna ploščad, interni parki in osrednja ploščad, vsaka s svojimi značilnostmi in tehničnimi omejitvami. Umetniške intervencije morajo biti oblikovane skladno s prostorom, ne smejo biti moteče in morajo upoštevati določene tehnične omejitve, kot so odmiki od objektov in omejitve pritrditve nad kletnimi etažami. Predlagatelji morajo pri načrtovanju upoštevati tudi trajnostne materiale in možnost ponovne uporabe materialov z lokacije.

 

Naročnik predlaga naslednji nagradni denarni sklad:
1. NAGRADA: 12.000,00 EUR
2. NAGRADA: 8.500,00 EUR
3. NAGRADA: 5.000,00 EUR
in tri PRIZNANJA po 1.500,00 EUR
Prijave na natečaj morajo vsebovati predstavitveni plakat, maketo, digitalni nosilec z opisom dela in obrazec s podatki o predlagatelju. Plakat mora biti kaširan na trdo podlago formata 70 x 100 cm, maketa pa v merilu 1:200 ali manjši, z navedbo merila. Vsebina mora celovito predstaviti umetniško intervencijo, vključno s tehničnim opisom, oceno stroškov in prikazom umestitve v prostoru. Rok za oddajo prijav je 26. april 2024 do 12.00 ure.


Javni anonimni natečaj za izbor umetniških del v okviru investicijskega projekta: »Rekonstrukcija/prizidava objekta Ljubljanska cesta 4 v Radovljici«

Predmet javnega anonimnega natečaja je izbor umetniških del oz. umetniških intervencij v okviru investicijskega projekta: »Rekonstrukcija/prizidava objekta Ljubljanska cesta 4 v Radovljici« (npr. prostostoječa plastika, reliefna plastika, land art, instalacija, poslikava itn.), ki je primerna za starejše uporabnike in je odporna na zunanje vplive ter ni zahtevna za vzdrževanje.

Predlagana tema umetniških del je upoštevanje lokalnih značilnosti ali/in dejavnosti, povezanih s prostorskimi in krajinskimi značilnostmi, krajem ali/in objektom Ljubljanska cesta 4, Radovljica, kot so Radovljica (zgodovina, naravne in etnološke značilnosti) ali pa druge umetniške intervencije, ki so lahko zanimive ali uporabne za starejše najemnike stanovanj.

Predmet javnega anonimnega natečaja je izbor umetniških del oz. umetniških intervencij (npr. prostostoječa plastika, reliefna plastika, land art, instalacija, poslikava itn.), ki je primerna za starejše uporabnike in je odporna na zunanje vplive ter ni zahtevna za vzdrževanje.
Zunanji prostor, ki je predmet urejanja z umetniškimi deli:
- fasada stavbe številka 763 k.o. 2156 Radovljica, ID znak: stavba 2156-763 ali/in
- pripadajoče zemljišče na parceli številka 147/16 k.o. 2156 Radovljica, ID znak: parcela 2156 147/16,

ki predstavljajo fasado objekta in zelenico ob objektu.(priložena skica z orisom lokacije).
Predlagana tema umetniških del je upoštevanje lokalnih značilnosti ali/in dejavnosti, povezanih s prostorskimi in krajinskimi značilnostmi, krajem ali/in objektom Ljubljanska cesta 4, Radovljica, kot so Radovljica (zgodovina, naravne in etnološke značilnosti) ali pa druge umetniške intervencije, ki so lahko zanimive ali uporabne za starejše najemnike stanovanj.

 

 

 

Rok za predložitev predlogov se podaljša, tako da je rok za predložitev predlogov do vključno 18. 12. 2023 (datum prispetja).

 


Javni razpis za ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in oddaji prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost

Predmet razpisa je ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in ugotavljanje javnega interesa pri oddaji prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost.

Razpis se nanaša na:
- umetniške ateljeje v lasti MOL, v katerih posamezniki opravljajo dejavnost in umetniške ateljeje v lasti MOL, ki bodo na razpolago od objave razpisa do preklica oz. objave novega razpisa (točka A),
- prostore v lasti MOL, ki jih za izvajanje kulturne dejavnosti uporabljajo nevladne organizacije in posamezniki in prostore v lasti MOL, ki bodo na razpolago od objave razpisa preklica oz. objave novega razpisa (točka B).

Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Upravičene osebe za sodelovanje na razpisu so:
– posamezniki, ki opravljajo dejavnost na področjih likovne/vizualne umetnosti in imajo akademski naziv iz tega področja oziroma so kot posamezniki vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo s poklicem slikar, kipar, ilustrator, fotograf, grafik, intermedijski umetnik,
– svojo dejavnost izvajajo v Mestni občini Ljubljana,
– nimajo v brezplačni uporabi prostora v lasti MOL (velja samo za SKLOP 2)
– niso lastniki prostorov, v katerih lahko izvajajo svojo dejavnost

 

Pogoji uporabe prostorov:
– prostori se oddajajo v uporabo za določen čas petih let,
– prostori se uporabljajo izključno za izvajanje kulturne dejavnosti (ne za npr. skladiščenje),
– uporabnik lahko prostor odda v podnajem samo zaradi zagotavljanja polne izkoriščenosti prostora, o čemer mora obvestiti MOL, uporabnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča (v kolikor izvajanje dejavnosti ni sofinancirano iz državnega proračuna ali iz proračuna Mestne občine Ljubljana), stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo,
– uporabnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v predmetni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na prostoru na podlagi vlaganj,

 

Rok za prijavo je 15. december 2023